Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Katrien
Ktriens Webwinkel
Donkakker 1A,2321 te Meer (België)
info@katrien.net
+32(0)475/297524
OR nr. 0680557344
BTW nr. BE0680557344
Kleine onderneming,eenmanszaak

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Katrien een kleine onderneming met maatschappelijke zetel te Donkakker 1A,2321 te Meer, BTW BE0680557344 , (hierna 'Katrien') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Katrien moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Katrien aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO.Omdat Katrien als kleine onderneming onderworpen is aan de vrijstellingsregeling van belasting is BTW niet toepasselijk en wordt deze dus niet aangerekend.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Katrien niet. Katrien is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Katrien is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via het e-mailadres info@katrien.net

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Katrien. Katrien kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Iedere gebruiker van de website heeft de mogelijkheid om online het gewenste Product aan te klikken en de vermelde informatie van het Product te bekijken. Indien de gebruiker het gewenste product in zijn/haar winkelwagen wil plaatsen klinkt men op de bijhorende “Toevoegen aan winkelwagen waarna het product zich automatisch verplaatst in de winkelwagen.Deze werkwijze gebruikt men bij elk product dat men wenst toe te voegen aan de winkelwagen.Men kan altijd op elk moment vóór de aankoop een product uit de winkelwagen verwijderen.Wanneer men tot de aankoop wil overgaan klikt men op het winkelwagentje icoon ,waar men nogmaals de door U gekozen producten kan zien.Om de aankoop te beginne klikt U op “Naar de kassa”. U volgt dan de 4 weergegeven stappen en daarna online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product.
Katrien verbindt zich ertoe de op de website geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Binnen de 2 dagen nadat Katrien de bestelling van de Klant heeft ontvangen, stuurt Katrien een e-mail ter bevestiging op het door de Klant opgegeven e-mailadres met mededeling van het correcte bestelnummer.
De Klant dient bij de online bestelling eveneens de gewenste betaalwijze aan te klikken (betaling in het afhaalpunt, betaling met bank/kredietkaart of betaling via overschrijving) alsook de gewenste plaats van levering/afhaling.

Bestelprocedure

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
_via overschrijving op rekeningnummer BE42 6528 5393 6754
_Paypal

Katrien is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van de producten in België gebeurt door een koerier (Bpost) op het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven.Ze wordt je dan zo spoedig mogelijk (3 à 6 werkdagen) met Bpost toegestuurd.(op je thuisadres of een adres naar keuze). Pakketten in Nederland worden verstuurd met PostNL. Bij levering wordt het pakket tweemaal bij je thuis of op het door jou aangegeven leveringsadres aangeboden. Bij afwezigheid laat de postbode een bericht na dat je pakket een dag later voor jou ter beschikking ligt in het dichtsbijzijnde postkantoor.
Aankopen met betaling via overschrijving of Paypal worden pas verstuurd nadat de betaling uitgevoerd is.

De Klant erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van Katrien van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.
Katrien neemt de verbintenis op zich om het product zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 5 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn.
De bestelling blijft 5 dagen ter beschikking van de Gebruiker in het afhaal- /leveringspunt, waarna de Producten worden teruggestuurd naar de Verkoper.
Katrien biedt de mogelijkheid om de goederen verzekerd te versturen tegen betaling van een meerprijs.
De verzendkosten voor de levering van Producten bedragen, onder voorbehoud van wijziging ingevolge omstandigheden die buiten de wil van de Verkoper liggen (vb. verhoging kosten Bpost of PostNL):
Leveringen in België : €5
Leveringen in Nederland : €4

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Katrien.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Katrien was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Katrien.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Katrien.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ,Katrien,Donkakker 1A,2321 te Meer,retour@katrien.net,tel.nr.+32(0)475297524 via een ondubbelzinnige verklaring via e-mail of telefoon op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Katrien heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Katrien,Donkakker 1A,2321 te Meer(België).De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd(beschadiging of bevuiling) is, behoudt Katrien zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Katrien alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Katrien op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Katrien wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Katrien geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Katrien betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Katrien via e-mailadres garantie@katrien.net en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Katrien.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Katrien zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klachten

Voor klachten ben ik bereikbaar op het telefoonnummer +32 0475297524, via e-mail op klachten@katrien.net of per post op het volgende adres Donkakker 1A,2321 Meer(België) .

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Katrien beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Katrien zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Katrien respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
de uitvoering van de afgesloten overeenkomst.
het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Katrien, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Katrien houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@katrien.net


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Katrienom één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Katrien. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.